Stop UMTS angst!

Gemeentelijke instellingen gaan onterecht mee in de niet op feiten gebaseerde uitingen en bezorgdheid van bewoners. De tegenwerking van UMTS is gebaseerd op angst. Gemeente zou geen steun mogen geven aan deze UMTS angst en de Nederlandse overheid zal tegen dit wanbeleid in moeten grijpen!

donderdag, juni 22, 2006

De meest gehoorde misverstanden omtrent UMTS

De meest gehoorde misverstanden over UMTS


1. Nederland heeft de hoogste blootstellingslimieten van Europa

Dit is niet juist. Nederland volgt, net als de meeste landen in Europa, de Europese aanbevelingen ten aanzien van blootstellingslimieten van elektromagnetische velden. Deze limieten zijn opgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). Er zijn slechts enkele landen die hierin een andere afweging hebben gemaakt en strengere limieten kennen. Dit zijn België, Italië, Zwitserland, Luxemburg en Polen. De meeste andere Europese landen volgen net als Nederland de ICNIRP-limieten. Sommigen hebben minder strenge of zelfs helemaal geen limieten. Op de website van de World Health Organization (WHO) vindt u een overzicht van alle landen in Europa met daarbij informatie over gehanteerde limieten. Overigens is het wel verklaarbaar waar dit misverstand vandaan komt. Een jaar voordat de ICNIRP in 1998 zijn aanbevelingen heeft uitgegeven, kwam de Gezondheidsraad met een advies aan de Nederlandse regering om bepaalde limieten te hanteren. Deze limieten liggen (om goed onderbouwde wetenschappelijk redenen) voor het frequentiegebied waar mobiele telefonie in werkt, wat hoger dan de ICNIRP-limieten. De regering heeft vanwege de internationale harmonisatie echter besloten de Europese richtlijn te volgen waarin de strengere ICNIRP limieten zijn overgenomen. Dit zijn de op dit moment in Nederland gehanteerde limieten.

2. UMTS werkt met een gepulst signaal en is daardoor gevaarlijk

Dit is niet correct. Ten eerste werkt UMTS niet met een gepulst signaal (een signaal dat in een bepaald patroon steeds weer aan en uit gaat), maar met een continu signaal. Bij UMTS is er constant verbinding met de gebruiker. Door aan elke gebruiker een code toe te kennen, kunnen meerdere gebruikers gelijktijdig en toch onafhankelijk van elkaar via één kanaal communiceren. GSM werkt wel min of meer met een pulssignaal; elke gebruiker krijgt een bepaald tijdslot toegewezen en zo kunnen (maximaal 8) gebruikers opeenvolgend gebruik maken van één kanaal. Dit in- en uitschakelen van gebruikers geeft een bepaald patroon dat door sommigen als ?gepulst? wordt bestempeld.Zowel gepulste radiogolven als niet-gepulste radiogolven zijn ongevaarlijk, zolang de blootstelling onder de geldende blootstellinglimieten blijft. Een aantal onderzoeken heeft gekeken naar hoe de verschillende radiogolven het menselijk lichaam beïnvloeden. Geen van deze onderzoeken heeft bewezen dat deze radiogolven gezondheidsrisico?s opleveren.

3. Er zijn kankergevallen die aan UMTS kunnen worden toegeschreven

Dit is niet juist. De wetenschap heeft daar geen bewijzen voor gevonden. Er word al heel lang en wereldwijd onderzoek gedaan naar de vraag of radiogolven kanker kunnen veroorzaken. Sommige onderzoeken claimen dat dit inderdaad het geval is. De Gezondheidsraad, het belangrijkste en onafhankelijke adviesorgaan van de overheid, bekijkt alle onderzoeken om in te schatten of er sprake is van goed, wetenschappelijk onderbouwd, onderzoek en of de geclaimde resultaten stand kunnen houden. Uit de studies van de Gezondheidsraad blijkt dat er geen enkel bewijs overeind blijft dat radiogolven kanker kunnen veroorzaken. Onderzoeken die dat claimen zijn niet goed uitgevoerd of de resultaten zijn verkeerd berekend. Onderzoeken die wel goed zijn uitgevoerd tonen geen van alle een verband aan tussen radiogolven en het ontstaan van kanker. Met andere woorden, er is niet aangetoond dat radiogolven van bijvoorbeeld GSM of UMTS kanker veroorzaakt. De aanwijzingen die er zijn, zijn juist dat er geen verband bestaat. De Gezondheidsraad geeft regelmatig een Jaarbericht uit waarin zij verslag doet van haar studies naar de meest recente onderzoeken. Download het Jaarbericht 2005 van de Gezondheidsraad.Radiogolven zijn daarin heel anders dan bijvoorbeeld röntgen- en gammastraling die wel schadelijk zijn. Deze vormen van straling worden gekenmerkt door extreem hoge frequenties en zijn zeer energierijk. Dit soort straling kan schade toebrengen aan het DNA en daarmee kanker veroorzaken. Radiogolven hebben een veel lagere frequentie en een veel lagere energie-inhoud en kunnen dat soort effecten niet veroorzaken.

4. Hoe meer UMTS-antennes er komen, hoe meer elektromagnetische velden er komen waaraan we worden blootgesteld

Dit is niet correct. Het aantal antennes is niet bepalend voor de sterkte van elektromagnetische velden. De sterkte wordt bepaald door het zendvermogen van een bepaalde installatie. Hoe groter het bereik van een zender, des te groter ook het vermogen moet zijn. Bij UMTS wordt gebruik gemaakt van een klein bereik. Het zendvermogen is laag, waardoor de elektromagnetische velden ook laag zijn, lager dan bij GSM.

5. Er komen 50.000 UMTS-antennes in Nederland

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen een antenne en een antenne-installatie. Een antenne-installatie is de mast die bijvoorbeeld op een dak staat. Voor UMTS hangen daarin over het algemeen drie antennes die elk een derde deel van een cirkel om de antenne heen bestrijken. Er zijn in Nederland ongeveer 16.000 antenne-installaties voor GSM en 3.500 antenne-installaties voor UMTS. Een antenne-installatie bestaat meestal uit drie antennes, waardoor er op dit moment ongeveer 58.000 antennes voor mobiele telecommunicatie in Nederland geplaatst zijn.Omdat het vermogen van UMTS kleiner is dan dat van GSM is het aantal antennes dat nodig is voor een dekkend UMTS-netwerk groter dan voor een GSM-netwerk. Daardoor zullen er ook meer antennes voor UMTS nodig zijn. Het grootste deel van deze UMTS-antennes zal echter geplaatst worden op of bij de al geplaatste GSM antenne-installaties. Hierdoor zal de toename van het aantal antenne-installaties beperkt blijven. Er zullen dus voor UMTS naar schatting uiteindelijk zo?n 20.000 installaties zijn waarin in totaal inderdaad zo?n 60.000 antennes zullen hangen. Overigens is het de verwachting dat met de introductie van UMTS, GSM als techniek zal verdwijnen. Hierdoor zullen ook de 16.000 GSM-antenne-installaties uiteindelijk verdwijnen.

6. De elektro-gevoeligen hebben last van UMTS

Er zijn mensen die beweren dat ze gezondheidsklachten hebben als gevolg van bijvoorbeeld een UMTS-mast die op hun flat staat. Hoewel de klachten van deze mensen niet ontkend kunnen worden, heeft de wetenschap nog geen bewijs kunnen vinden dat de radiogolven die door de antennes worden opgewekt de oorzaak zijn van de klachten. Zowel de Wereldgezondheidsorganisatie als de Nederlandse Gezondheidsraad zijn deze mening toegedaan.In 2003 is voor het eerst (door TNO) wetenschappelijk onderzocht of het welbevinden van mensen beïnvloed kan worden door blootstelling aan een UMTS- of GSM-signaal. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat bij blootstelling aan een UMTS-signaal proefpersonen zich minder goed voelden. Opvallend was echter dat dit verband bij GSM niet werd gevonden. Terwijl één van de onderzoeksgroepen juist bestond uit mensen die beweerden gezondheidsklachten te hebben als gevolg van blootstelling aan GSM-signalen (ten tijde van het onderzoek was UMTS nog niet in gebruik in Nederland).De belangrijkste manier om te kijken of het gevonden resultaat overeind blijft is het onderzoek te laten herhalen door andere onderzoekers. Als dan hetzelfde gevonden wordt is dat een sterke aanwijzing dat het resultaat echt is. Zo?n replicatie-onderzoek is inmiddels uitgevoerd in Zwitserland. De resultaten van dit onderzoek zijn inmiddels bekend. De resulataten liegen er niet om! Deze stellen dat de UMTS-signalen niet schadelijk kunnen zijn (er is geen enkel effect gevonden, terwijl er een hogere en langere blootstelling van UMTS velden is gebruikt). Overigens heeft de Wereldgezondheidsorganisatie eind 2005 laten weten dat wat haar betreft ?elektro-sensibiliteit? niet gezien moet worden als een aandoening, maar als een verzameling symptomen. De organisatie roept artsen op klachten van ?elektro-sensibelen? serieus te nemen, maar zich bij de behandeling te richten op de klachten zelf, in plaats van op de neiging elektromagnetische velden te vermijden.

7. Er komt steeds meer 'elektrosmog' in onze omgeving

Dit is niet juist. Met de term ?elektrosmog? bedoelt men meestal de totale sterkte van alle elektromagnetische velden in de normale woonomgeving. Het is echter een misverstand dat de totale veldsterkte de afgelopen jaren hoger zou zijn dan voorheen.Ondanks de komst van allerlei nieuwe toepassingen zoals magnetrons, televisies, mobiele telefonie, draadloos internet etc., neemt de totale veldsterkte in onze dagelijkse leefomgeving niet toe. De belangrijkste reden: door met nieuwe en slimmere technieken efficiënter gebruik te maken van de beschikbare ruimte kan er veel meer met minder vermogen. De afstanden die antennes moeten overbruggen zijn door het lagere vermogen kleiner geworden, waardoor er wel meer antennes noodzakelijk zijn, maar de hoeveelheid ?elektrosmog? is hierdoor niet toegenomen.

8. UMTS is breedbandig internet dus geeft het sterkere elektromagnetische velden dan GSM

Dit is onjuist. UMTS gebruikt niet meer bandbreedte dan GSM. Het maakt wel gebruik van slimmere technieken die ervoor zorgen dat er veel meer informatie in de beschikbare bandbreedte gestopt kan worden. UMTS maakt dus gewoon efficiënter gebruik van de bandbreedte. Daarnaast is het uitgezonden vermogen van een UMTS-zender circa 2,5 maal lager dan van een GSM-zender. De gemiddelde veldsterkte van UMTS is dan ook lager dan van GSM. De gemiddelde veldsterkte van een GSM-antenne die in huis gemeten wordt is minder dan 1 Volt/meter. Bij een UMTS-antenne is dit minder dan 0,5 Volt/meter. Ter vergelijking; de Europese blootstellingsnormen voor GSM zijn 41 en 58 Volt/meter en voor UMTS 61 Volt/meter.